Үйлчилгээнийн нөхцөл, Дүрэм, журам

Өдөр өнжүүлэх, байршуулах, сургалтын үйлчилгээний ерөнхий нөхцөл

Би SOLACE CANINE ACADEMY-ийн Өдөр өнжүүлэх, Байршуулах, болон Сургалтын үйлчилгээнд нохойгоо өөрийн хүсэлтээр үлдээж байгаа ба доорх нөхцлүүдийг бүрэн хүлээн зөвшөөрч байна.  Үүнд:

1. Би нохойныхоо эрүүл мэндийн байдал, болон зан төлвийн талаар зөвхөн үнэн бодит мэдээллийг өгнө. Жишээ нь: Өвдөөд удаагүй байгаа тухай, ороо орж эхэлсэн болон дууссан талаар бодит мэдээлэл, нохой хүн хазсан, эсвэл нохой барьсан түүхтэй эсэх гэх мэт.

2. Нохой бүрийн биеийн болон зан төлөвийн онцлого, улирал, цаг уурын нөхцөл байдлаас хамааран SOLACE CANINE ACADEMY дээр байх хугацаанд нь эрүүл мэндийн хувьд өөрчлөлт гарах, өвдөх, зан төлөвийн хувьд сайн эсвэл муу өөрчлөлт гарах эрсдэл байгааг Би бүрэн ойлгож байгаа ба SOLACE CANINE ACADEMY нь өөрсдөөс шалтгаалаагүй эдгээр нөхцөл байдалд ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй болно,

3. Эрүүл мэндийн эрсдэл гарсан тохиолдолд SOLACE CANINE ACADEMY тухай бүрд эздэд шинж тэмдэг болон нөхцөл байдлын талаар өөрсдийн ажиглаж болох боломжоороо цаг алдалгүй нээлттэй мэдээллэх үүрэгтэй ба нөхцөл байдалтай холбоотойгоор эмчилгээ хийлгэх, болон бусад гарсан нэмэлт зардлыг эзний хувьд Би бүрэн хариуцахаа ойлгож байна,

4. Олон нохой хамт байх, тоглож байх үед нэгнээ гэмтээх, урах, болон хазах эрсдэл байгааг ойлгож байгаа ба эмчилгээ хийлгэх шаардлага гарсан тохиолдолд холбогдох бүх зардлыг эзний хувьд Би бүрэн хариуцахаа ойлгож байна,

5. Нохойгоо хүлээн авахаар тохирсон өдрөөсөө (цагаасаа) 3 өдөр (72 цаг) аар хоцорсон, энэ хугацаанд ямарч байдлаар холбоо бариагүй бол эзэн нь нохойгоо бүрэн хаясанд тооцохыг би ойлгож байгаа ба энэ цаг өнгөрснөөс хойш SOLACE CANINE ACADEMY миний нохойг асран хамгаалах, хариуцах үүрэг хүлээхгүй

6. Эзэн миний бие холбоо бариагүй тохиолдолд миний нохойг нохой асрах газарт байршуулах, өөр хүнд үрчлүүлэх, унтуулах зэрэг бүх үйлдэлд би SOLACE CANINE ACADEMY-тай үл маргахаа хүлээн зөвшөөрч байгаа ба үүнтэй гарсан холбоотой бүх зардлыг Би бүрэн хариуцахаа ойлгож байна,

Хүргэлтийн үйлчилгээ авах/үзүүлэхэд мөрдөх журам

Төлбөрийн хөнгөлөлт үзүүлэх

Дараах тохиолдлуудад төлбөрийн хөнгөлөлт үзүүлнэ.